ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

Posted by admin on 21/04/2013 in Uncategorized |

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
จากประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำวิทยานิพนธ์ ขอชี้แจงเป็นขั้นตอนให้เข้าใจ ดังนี้

1. กำหนดชื่อเรื่อง
เป็นชื่อที่สนใจ ถนัด และอยู่ในสาขาที่เรียน หากยังไม่ทราบ ให้ดูหัวข้อจากรุ่นพี่ที่เคยทำไว้แล้ว
ให้ดูในบทที่ 5 ในส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป จะทำให้ทราบชื่อเรื่อง
ที่น่าสนใจ และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยตามชื่อเรื่องนั่นเอง ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จะเป็นการเขียนว่าเมื่อวิจัยเรื่องนี้แล้ว ข้อมูลที่ได้คืออะไร ประโยชน์เกิดกับใคร เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

2. ศึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคนทำไว้แล้ว
ขั้นตอนนี้เรียกว่า Literature Review หรือเรียกว่า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษา
ทฤษฎีซึ่งดูจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่เราศึกษา ดูว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัย
ที่มีคนทำไว้แล้วในหัวเรื่องที่เหมือนกันหรือคล้ายใกล้เคียงกัน

3. กำหนดขอบเขตของการศึกษา
ในที่นี้ขอบเขต ประกอบด้วย
– เนื้อหา คือระบุว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาประมาณไหน
– ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนดข้อมูลประชากร และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติการวิจัย
– พื้นที่และระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่าจะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด

4. กรอบแนวคิด
เป็นปัญหาหลักสำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก การกำหนดกรอบแนวคิดมีหลายรูปแบบ ทั้งการกำหนดแบบตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และการกำหนดกรอบแนวคิดตามเนื้อหาของการวิจััย
กรอบแนวคิดถือเป็นหัวใจหลักของการวิจัยเลยทีเดียว จึงต้องปรึกษาผู้รู้หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง จะเป็นแนวทางในการทำวิจัยแบบไม่หลงประเด็น

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ถ้าเป็นการวิจัยแนวสำรวจจะใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ
ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้จะเป็นการออกแบบการทดลอง
ถ้าเป็นวิจัยเชิงทดสอบ เครื่องมือที่ใช้จะเป็นแบบทดสอบ

6. สถิติในการวิจัย
เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้วิจัยส่วนใหญ่ท้อ เนื่องจากไม่เข้าใจสถิติ ไม่เข้าใจสูตร ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ การหาค่า การกำหนดตัวแปร การแปรผล การสรุปผลจากตาราง ซึ่งประเด็นนี้ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วสถิติที่ใช้ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท จะประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติพยากรณ์ที่ใช้มักจะเป็น T-test และ F-test หรือ Chi-Square

7. การสรุปและอภิปรายผล
เมื่อถึงขั้นตอนนี้บางคนอาจตกม้าตาย เนื่องจาก ทำเองมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นทำสถิติด้วยตนเอง แต่ต้องมาเจอปัญหาการอภิปรายผล หลักง่ายๆ ของการอภิปรายผลคือ เราต้องเขียนให้ได้ว่า ผลการวิจัยของเรา สอดคล้อง คล้ายคลึง ได้ผลใกล้เคียงกับงานวิจัยของใคร หรือหากไม่สอดคล้องเลย ให้เขียนว่า เราค้นพบอะไร และจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง ซึ่งต้องเขียนต่อไปในข้อเสนอแนะ

ทั้งหมดนี้คือ ขั้นตอนคร่าวๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามเนื้อหารายละเอียด ความถ่องแท้ในการทำวิทยานิพนธ์ ยังมีอีกมาก ผู้ทำวิทยานิพนธ์ต้องศึกษาอย่างละเอียด

Comments are closed. Would you like to contact the author directly?

Copyright © 2013-2017 ThesisThailand All rights reserved.